Plán Římského klubu proti růstu usiluje o globální socialismus a urychlený populační kolaps

Římský klub

Plán na urychlení populačního kolapsu a přerozdělení světového bohatství v tichosti prosazuje Římský klub podporovaný globalisty, který v roce 1991 prohlásil, že naším „skutečným nepřítelem je lidstvo samo.“

Iniciativa Earth4All, zahájená v roce 2020 v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, je prodávána s nevinným leskem, jako by byla určena dětem: barevně animované video vysvětlující podněty pro Earth4All uvádí touhu ukončit chudobu dříve, snížit „sociální napětí“ a minimalizovat dopady změny klimatu.

I z tohoto pečlivě připraveného videa je však jasně patrné, že se jedná o globální socialistickou či komunistickou vládu, která je monumentální urážkou lidské svobody a prosperity, stejně jako národní suverenity. Video Earth4All to odhaluje, když navrhuje „občanský fond pro každou zemi, kde by firmy platily za využívání našeho společného majetku, nejbohatší by spravedlivě přispívali a prostředky by se rozdělovaly všem občanům stejně.“

„Potřebujeme globální hnutí odstartované občanskými shromážděními,“ dodává video a zdánlivě se snaží diváka zahřát na duši tím, že naznačuje, že taková globální správa bude demokratická.

Dětská fasáda videa se pokouší přikrýt zvrácenou, v konečném důsledku protilidskou agendu, kterou lze shrnout do zprávy vydané Římským klubem v roce 1991 s názvem „První globální revoluce“, o níž na začátku tohoto roku hovořil reportér LifeSiteNews Frank Wright:

„Při hledání nového nepřítele, který by nás sjednotil, jsme přišli na to, že znečištění, hrozba globálního oteplování, nedostatek vody, hladomor a podobně by tomu odpovídaly. Všechna tato nebezpečí jsou způsobena lidskými zásahy a překonat je lze pouze změnou postojů a chování. Skutečným nepřítelem je tedy lidstvo samo.“

Ačkoli Earth4All ve svém plánu bagatelizuje roli úbytku obyvatelstva, urychlení tohoto úbytku je přirozeně klíčovou součástí programu těch, kteří považují lidstvo za „nepřítele.“ Člověk by si myslel, že je dostatečně potěší, že svět už je na autopilotní trajektorii směrem k populačnímu kolapsu, jehož ekonomické dopady připustilo i Světové ekonomické fórum (WEF) a který bude „vážný.“

Římský klub však prostřednictvím svého plánu Earth4All usiluje o rychlejší a ještě extrémnější populační kolaps. Plán usiluje o dodatečné snížení počtu porodů o 81 % do roku 2100 – to znamená, že do roku 2100 se bude rodit 24 milionů dětí ročně namísto 53 milionů dětí ročně. Toho má být podle těch, kdo za plánem stojí, dosaženo alespoň částečně díky lepšímu přístupu ke vzdělání, zejména pro ženy, zdravotní péči a antikoncepci.

Člověk si přirozeně klade otázku: Jak může iniciativa, která tvrdí, že usiluje o blaho lidstva, podporovat prohlubující se hospodářský úpadek?

Earth4All je proti hospodářskému růstu
Zastánci programu Earth4All nad takovým úpadkem ani nemrknou, protože ho považují – což je znepokojivé – za nezbytný pro lepší budoucnost. Projekt prosazuje tzv. „degrowth“, tedy snižování spotřeby zdrojů, jako jsou potraviny a zdroje energie. Ve skutečnosti je jedním z nejsilnějších přesvědčení Earth4All to, že hospodářský růst je pro společnost škodlivý.

Sandrine Dixson-Decleve, vedoucí projektu Earth4All a spolupředsedkyně Římského klubu, během konference Beyond Growth 2023 prohlásila, že „posedlost ekonomickým růstem většinu lidí zjevně zklamává“, a tvrdila, že takový růst je neslučitelný se silnými demokraciemi. Podle Dixson-Decleveové „nejdůležitější věcí, kterou můžeme právě teď udělat, je investovat do sociální soudržnosti“ a „jejím jádrem je lidský blahobyt, ekonomická bezpečnost a ekologická odolnost… nikoli růst.“

Na internetových stránkách věnovaných konferenci se dokonce objevuje kritika stěžejní iniciativy Evropské unie, Evropské zelené dohody, za to, že je „špatně připravena řešit propojení mezi ekologickým imperativem a snižováním socioekonomických nerovností.“ Proč? Protože „se opírá o přístup zaměřený na zelený růst, který nerealisticky předpokládá, že je možné současně udržet hospodářský růst a zlepšit environmentální udržitelnost a sociální spravedlnost.“

Earth4All je tedy ve své podstatě proti růstu. Její zastánci však zdůrazňují skutečnost, že takový protirůstový světonázor, pokud jde o populaci i ekonomiku, (údajně) slouží vyšším hodnotám, a to udržitelnosti, spravedlnosti a „sociální soudržnosti.“

Tato myšlenka pozitivního „degrowthu“ vychází z dalšího základního principu Earth4All: že ekonomická nerovnost, o níž se předpokládá, že ji hospodářský růst zhoršuje, zase způsobuje jedno z nejhorších společenských zel, „sociální napětí.“ Proto je třeba spotřebu zdrojů srovnat a vyrovnat silou socialistické světové vlády (proto výše zmíněné občanské fondy).

Zastánci plánu připouštějí, že samotný růst populace nezpůsobí přetížení zemských zdrojů, možná proto, že Římský klub již selhal ve svých simulacích budoucnosti obsažených ve zprávě „Meze růstu“ z roku 1972, které „vždy skončily kolapsem“, jak se tehdy psalo ve zdrcujícím komentáři New York Times.

Jak Timesy zdůraznily, modely, které výzkumníci ve zprávě použili, stanovily „svévolná“ omezení technologického pokroku, která zasahovala do jejich předpovědí „únosnosti“ Země. Bylo by to, jako kdybychom aplikovali možnosti z 80. let 19. století na možnosti ze 70. let 20. století: „Jak poznamenal Britský redaktor Norman Macrae, extrapolace trendů z 80. let 19. století by ukázala dnešní města pohřbená pod koňským hnojem,“ uvedly Timesy.

Globální přerozdělování bohatství
Zastánci programu Earth4All zdůrazňují namísto nutnosti snížení počtu obyvatel přerozdělování bohatství a význam snížení a změny spotřebních návyků, zejména u obyvatel bohatších zemí.

V pracovním dokumentu Earth4All 2023 se uvádí, že podle všech simulací scénáře budoucnosti „Příliš málo a příliš pozdě“ a „ideálního“ scénáře „Velký skok“ není hlavním problémem přelidnění v porovnání s dostupnými zdroji, ale spíše současná (příliš) vysoká úroveň spotřeby nejbohatší čtvrtiny světa. Nebo ještě stručněji: hlavním problémem lidstva je spíše distribuce než populace.

„Proto tvrdíme, že nejvhodnějším a nejdůležitějším opatřením k dosažení dlouhodobě udržitelné světové populace je silně progresivní zdanění zaměřené především na nejbohatší složky světové populace,“ pokračuje dokument.

Pouze takovým přerozdělením bohatství od bohatších k chudším zemím může plán tvrdit, že jeho cílem je „odstranění chudoby.“

Pracovní dokument rozvádí další prvky této globální socialistické vize a navrhuje „mezinárodní daň z příjmu právnických osob (dohodnutou v roce 2021)“, která „poskytuje dodatečný příjem pro přerozdělování a investice aktivních vlád usilujících o společnou prosperitu.“

Navrhuje také, aby „více zemí přijalo univerzální základní příjem (nebo podobný systém), který by poskytoval ekonomickou jistotu a pomáhal v boji proti nerovnosti, zejména jako stimul během velkých otřesů.“

To je šílenství. Je natolik mylné, že si myslí, že svět bude lepší bez hospodářského růstu, a natolik misantropické, že chce zhoršit populační kolaps. Její hluboce socialistická ideologie však dále zaručuje další lidskou bídu. Jak ukázal reálný svět, socialismus škodí všem.

Důvodem je především to, že, jak poznamenal Anglický novinář John Strachey (1860-1927), socialismus zmenšuje celkové světové bohatství, což znamená, že „bude méně peněz, a proto i podíl každého člověka bude menší. To znamená, že socialismus by chudým uškodil, místo aby jim prospěl.“

Jak upozornila Angelica Walker-Werthová, jeho škodlivost je umocněna tím, že socialismus snižuje motivaci celé společnosti k práci. K pochopení tohoto faktu není třeba být géniem. „Ať pracujete jakkoli tvrdě, ať dosáhnete čehokoli, ať vytvoříte jakoukoli hodnotu – neodrazí se to ve vašich výdělcích,“ poznamenala.

A ve své podstatě je taková politika nemorální, protože k jejímu prosazení musí vlády kontrolovat majetek lidí, „ať už úplným znárodněním podniků, nařizováním, co a kolik musí firma vyrábět, nebo zabavováním a distribucí jejich výrobků – čímž porušují právo lidí na produkt jejich vlastního úsilí,“ poznamenala Walker-Werthová.

Kromě přerozdělování bohatství předpokládá Earth4All dramatickou transformaci zemědělských a potravinářských systémů a také využívání energie. Její pracovní dokument pro rok 2023 ukazuje, že její plán bude vyžadovat velmi výrazný pokles emisí uhlíku (nezbytný k dosažení cíle nulových čistých emisí do roku 2050) a že usiluje o „elektrifikaci téměř všeho.“ Plán také požaduje „ukončení zemědělské expanze proti přírodě“ pomocí zemědělských technik, které používají méně hnojiv, a „transformaci na zdravou stravu“, která má zahrnovat „dobytek krmený trávou a novými proteiny.“

Společná globalistická vize
Cíle Earth4All by mohly být odmítnuty, kdyby je nepodporovaly mocné osobnosti a organizace. Mezi ně patří i významná část Evropské unie (EU). Například Evropský hospodářský a sociální výbor, poradní orgán EU, se postavil za konferenci Beyond Growth 2023, stejně jako 20 poslanců Evropského parlamentu (EP), kteří ji podpořili, včetně organizátora, poslance Philippa Lambertse (Zelení/EFA).

Je pozoruhodné, že plán Earth4All se záměrně prolíná s cíli udržitelného rozvoje OSN a Evropskou zelenou dohodou Evropské komise. Jak poznamenala Dixson-Decleveová během konference Beyond Growth 2023, plán Earth4All „Velký skok“ si klade za cíl využít „malý soubor opatření … k dosažení co nejvíce cílů udržitelného rozvoje a evropské vize sociálního a zeleného regionu.“ To znamená, že se snaží splnit cíle OSN i EU pro udržitelnou budoucnost.

Papež František, který je považován za jednoho z nejvlivnějších lidí na světě, rovněž vyjádřil podporu cílům Earth4All, které se odrážejí v jeho encyklice Laudato Si. Organizace Earth4All připravila dokumentární film, který byl odvysílán ve středu, s názvem „Earth4All a papežův svět“, který ukazuje, že papež František sdílí vizi Earth4All, a ukazuje jeho setkání s Dixson-Decleve a dalšími příznivci Earth4All.

Podle webových stránek Earth4All je cílem dokumentu „odhalit sbližování vědeckých důkazů, cílů aktivistů a papežovy vize – směřující k jedinečnému cíli: probudit globální vědomí a vyzvat vlády k odvážným krokům pro spravedlivou ekologickou transformaci.“

Dixson-Decleveová v dokumentu zdůraznila, že cíle Earth4All se shodují s Františkovými cíli nejen v otázce klimatických změn a udržitelnosti, ale co je ještě důležitější (v jejích očích), v otázce ekonomické „rovnosti.“

„František neustále naznačuje, že musíme skutečně spolupracovat, abychom se odklonili od těžebních ekonomik a začali sloužit lidem, především se zaměřit na chudobu a nerovnost. To je do značné míry to, co naznačuje Earth4all,“ uvedla Dixson-Decleveová.

„Napříč naší knihou říkáme, že právě sociální napětí, napětí mezi ‚majícími‘ a ‚nemajícími‘ bude nejvýbušnější. To bude náš největší zánik a největší riziko pro přežití lidstva, dokonce větší než naše planetární hranice a problémy, které vidíme kolem změny klimatu.“

František potvrdil vizi iniciativy během soukromé audience s Dixson-Decleveovou a dalšími příznivci Earth4All a řekl jim, že náš současný stav „vyžaduje změnu kurzu, rozhodný posun v současném modelu spotřeby a výroby, který je až příliš často zakořeněn v kultuře plýtvání a lhostejnosti, a to jak vůči životnímu prostředí, tak vůči lidem.“

Kromě vlivu sekulárních skupin, Dixson-Decleveová a Per Espen Stoknes, spoluautor knihy Země pro všechny, vidí ve Františkově podpoře velkou posilu pro své hnutí, a to nejen díky jeho vlivu na katolíky, ale i díky jeho spolupráci s představiteli jiných náboženských skupin.

Dixson-Decleveová poukázala na to, že František „se snažil spojit různá náboženství, aby podpořil klíčová poselství našeho společného domova.“

Dokonce i silně sekulární, mainstreamové mediální platformy se snažily využít Františkovy výzvy, vyjádřené v Laudato Si, k práci na udržitelnějším světě a také na „globální rovnosti.“ Právě v loňském roce YouTube zveřejnil originální film s názvem „Papež František, environmentální krize a čelní představitelé“, který formuluje péči o životní prostředí jako nedílnou součást všech náboženství a poukazuje na to, že první velké setkání věřících s „hlavními environmentálními skupinami“ se uskutečnilo v roce 1986 v Assisi.

Výzvy k celosvětovému přerozdělování bohatství a „udržitelnější“ životní úrovni zjevně zaznívají od znepokojivě vlivné kohorty mezinárodních orgánů, médií a aktivistických skupin a náboženských vůdců, zejména Františka. Občané na celém světě musí reagovat rozhodným „ne“ globálnímu socialismu dříve, než bude pozdě.

Prosím, lajkujte, sdílejte a přihlaste se k odběru tohoto kanálu, abychom mohli pokračovat ve sdílení zpráv, kterých se mainstream neodvažuje dotknout. Zůstaňte silní. Tento boj vyhrajeme.

Zdroj

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x