Klaus Schwab sní o ovládnutí metaversa, které prostupuje téměř všemi aspekty našeho života

Metaverse

Metaverse je nově vznikající technologický koncept, který se soustředí na virtuální a rozšířenou realitu. Pod touto lákavou slupkou se skrývá temné podhoubí – může se stát živnou půdou pro cenzuru, neomezený dohled a zákeřnou formu digitálního zotročení, která překoná vše, s čím se lidstvo kdy setkalo. A Světové ekonomické fórum podniká kroky, aby nad ním mělo kontrolu.

Metaverse

Metaverse je nově vznikající technologický koncept, který se soustředí na virtuální a rozšířenou realitu. Nabízí lidem perspektivu bezprecedentní digitální eskapády, která se může pochlubit větší rozlohou, interaktivitou a intenzitou než jakákoli předchozí zkušenost.

Pod touto lákavou slupkou se však skrývá temné podhoubí. Metaverse má zlověstnou schopnost stát se živnou půdou pro cenzuru, neomezený dohled a zákeřnou formu digitálního zotročení, která překonává vše, s čím se lidstvo kdy setkalo.

Pokud se lidé stále více ponořují do metaversa a integrují ho do všech aspektů svého života, nechtěně se tím vystavují manipulaci ze strany těch, kteří mají technologickou kontrolu. Tato potenciální závislost vyvolává strašidlo dystopického scénáře, kdy se samotná virtuální sféra, která má osvobozovat, mění v digitální vězení, jehož obyvatelé jsou omezováni a podrobováni.

Tato technologie je stále v rané fázi vývoje a její potenciál buď rozšířit digitální příležitosti, nebo se zvrhnout v digitální katastrofu zůstává nejistý.

Zajímavé je, že Světové ekonomické fórum (WEF), významná mezinárodní organizace známá svou propagací digitální cenzury a dohledu, již podniká kroky k prosazení své kontroly nad touto nově vznikající digitální hranicí.

Klaus Schwab, zakladatel a předseda WEF, stručně vyjádřil ambice organizace v oblasti metaversa během projevu v únoru 2023 na summitu s příhodným názvem World Government Summit. Ve svém projevu Schwab prohlásil, že ti, kteří ovládnou nové technologie, včetně metaversa, budou mít významný vliv na světové dění.

„Jsme na začátku, když se na to podíváte, na technologickou transformaci, obvykle probíhá v termínech S-křivky. A my se právě nacházíme ve fázi, kdy přecházíme do exponenciální fáze. A souhlasím, umělá inteligence, ale nejen umělá inteligence, ale také metavesmír, nové vesmírné technologie, a mohl bych pokračovat dál a dál, syntetická biologie. Náš život za deset let bude úplně jiný, velmi ovlivněný, a kdo tyto technologie nějakým způsobem ovládne, bude pánem světa.“ – Klaus Schwab.

Schwab a jeho organizace používají rozpoznatelnou strategii, aby si zajistili nadvládu nad metaversem.

Zapojují se do spolupráce s veřejným i soukromým sektorem a organizují iniciativy, které podporují agendu WEF. Toto rafinované manévrování jim umožňuje postupně získávat kontrolu a vliv.

V čele úsilí WEF o metaverzi stojí jejich hlavní iniciativa s příznačným názvem „Definování a budování metaversa.“ Zpočátku se organizace nijak nesnažila skrývat své záměry využít tato partnerství k vytvoření určité formy řízení metaversa.

Předchozí verze webové stránky iniciativy uváděla její poslání takto: „formulovat a šířit realizovatelné strategie pro vytváření a správu metaversa.“

Tato formulace byla následně nahrazena mírnějším posláním, jehož cílem je nyní „usnadnit pokrok v oblasti bezpečného, interoperabilního a ekonomicky proveditelného metaversa.“

Iniciativa již navázala partnerství s více než 150 významnými subjekty, mezi nimiž jsou korporátní giganti, vládní orgány i mezinárodní organizace.

Mezi tyto partnery patří společnosti Meta, Microsoft, Sony, HTC a Magic Leap, které jsou klíčovými výrobci hardwaru pro virtuální a rozšířenou realitu nezbytného pro interakci s metaversem. Pozoruhodné je, že jak Meta, tak Microsoft se důsledně zasazují o online cenzuru.

Kromě toho se zapojila i řada frakcí soukromého sektoru a vládních představitelů spojených s cenzurou.

Patří mezi ně australský vládní komisař pro e-bezpečnost, který se zasazuje o rekalibraci základních práv, jako je svoboda projevu, a GLAAD, skupina na obhajobu práv, která vyzvala k vládnímu zásahu v boji proti tomu, co označuje jako „nenávistné projevy.“

Kromě toho je členem této iniciativy řada vlivných finančních institucí.

Mezi tyto významné subjekty patří společnost Mastercard, zastánce systémů digitální identifikace, která se aktivně zapojila do pilotního programu newyorského Fedu pro digitální měnu centrální banky. Tato společnost rovněž zavedla černé listiny různých alternativních technologických platforem.

Dalším účastníkem je společnost PayPal, která de-platformovala řadu uživatelů a poskytla svou pomoc snahám Bank of England týkajícím se digitální měny centrální banky.

Podobně se do této iniciativy zapojila i kolosální finanční instituce JP Morgan, která je uznávaná pro své zapojení do singapurské CBDC a pro své nadšení pro biometrické platební metody. JP Morgan rovněž podnikla de-platformní kroky vůči svým zákazníkům.

Deutsche Bank, která předvídá nevyhnutelnost digitálních měn centrálních bank, se rovněž připojila jako partner v rámci iniciativy WEF Metaverse.

V souladu s obvyklým přístupem WEF tvoří vládní agentury a mezinárodní organizace nedílnou součást spolupracujícího prostředí.

Do této zvláštní kategorie partnerů patří Úřad OSN pro boj proti terorismu, Národní institut pro výzkum lidského genomu Spojených států amerických a Interpol.

Je vhodné poznamenat, že OSN soustavně vydává výzvy k cenzuře, čímž projevuje postoj, který je v rozporu se zásadami svobody projevu.

Národní institut zdraví čelil obviněním z pokusu o potlačení disentu během pandemie COVID-19 a mechanismus globálního zatykače Interpolu byl zneužíván k útokům na novináře.

Zatímco tyto vazby slouží jako výmluvné ukazatele záměrů WEF v oblasti metaversa, odhalení ve zprávách zveřejněných iniciativou Definování a budování metaversa jsou ještě poučnější.

V těchto zprávách WEF otevřeně přiznává své snahy o vykonávání kontroly a zavádění omezení v širokých oblastech legálního chování a projevů v rámci metaversa. Jejím cílem je zavést systémy digitální identifikace a prosazovat pojmy rozmanitosti, rovnosti a inkluze, což je termín často používaný k donucení uživatelů k dodržování různých mandátů a regulací projevu, a zároveň k cenzuře nesouhlasných hlasů.

Konkrétní zpráva nazvaná „Soukromí a bezpečnost v metaversu“ pečlivě popisuje strategii WEF pro dohled nad tím, co označuje jako „škody“, tedy případy vnímaného pochybení, které nemusí nutně představovat trestnou činnost, ale ostatní je považují za nepřípustné.

Zpráva se zasazuje o to, aby zúčastněné strany v metaversu aktivně bojovaly proti kyberšikaně, obtěžování a dezinformacím – termínům, které se často používají k racionalizaci cenzurních praktik velkých technologických společností.

Navrhovaný přístup k tomuto potírání zahrnuje zřízení mechanismu „odvolání a nápravy“, který by uživatelům umožnil okamžitě nahlásit případy obtěžování, diskriminace nebo zneužívání v reálném čase. Tento rámec rovněž zahrnuje důkladné postupy vyšetřování a vymáhání, které jsou schopny pohnat jednotlivce i organizace k odpovědnosti za jejich jednání, spolu s odstupňovaným systémem sankcí.

Zpráva zřetelně naznačuje, že v rámci opravných prostředků a nápravy bude mít ochrana svobody projevu nižší prioritu. Zpráva zachází tak daleko, že cituje zdroj, který vyjadřuje obtíže při potírání vnímaných toxických prvků, a to z důvodu, podle jejich slov, „obav o svobodu projevu“ a nedostatku právně postižitelných trestných činů.

Vedle návrhu rozsáhlých opatření na potlačení projevů a chování v metaversu se zpráva zabývá pojmem ochrany dětí – což je častý argument, který se používá k odůvodnění omezování svobody projevu i soukromí všech jednotlivců.

Tyto právní předpisy zahrnují zákon o ochraně soukromí dětí na internetu, který má negativní dopad na řadu nezávislých tvůrců, kalifornský zákon o věkově vhodném designu, jehož cílem je donutit aplikace a webové stránky ověřovat totožnost návštěvníků, zákon Evropské unie o digitálních službách, který představuje komplexní cenzurní zákon, a britský zákon o bezpečnosti na internetu, který je plný ustanovení ohrožujících svobodu projevu a soukromí.

Další zpráva vzešlá z iniciativy WEF Metaverse s názvem „Sociální dopady metaverza“ odhaluje přání organizace, aby se v metaverzu ve srovnání s převažující herní oblastí výrazně zpřísnila kontrola přizpůsobování avatarů.

Zatímco některé populární videohry umožňují hráčům zvolit si nebo vytvořit avatara různého pohlaví nebo rasy, tato zpráva uvádí možné důsledky, které by mohly vzniknout, kdyby si uživatelé osvojili avatara odlišného od jejich vlastní rasy nebo kultury. Tyto potenciální důsledky, jak je uvedeno ve zprávě, zahrnují „kulturní přivlastňování“, „identitární turistiku“, „digitální blackface“, škodlivé stereotypy a zkreslení.

Zpráva využívá tyto případy vnímaného zneužití avatara jako důvod pro prosazení omezení přizpůsobení avatara a obhajuje zavedení politik moderování.

Zpráva dále zdůrazňuje, že je důležité, aby regulační orgány pečlivě zvážily „poskytování digitálních identit v metaversu“, a zároveň se zasazuje o vytvoření „ekosystému důvěryhodných vydavatelů digitálních identit.“

Navzdory doporučením týkajícím se digitálních identit zaměřených na ochranu soukromí přináší povinné přijetí digitálních identit v rámci Metaversa řadu neodmyslitelných nevýhod pro uživatele. Digitální ID mohou podporovat vyloučení, takže jednotlivci bez něj nebudou mít přístup k určitým zážitkům v Metaversu.

Ačkoli koncept „zachování soukromí“ je teoreticky přitažlivý, mnoho systémů, které si takové atributy nárokují, stále neúmyslně zveřejňuje určité osobní informace.

Síť důvěryhodných poskytovatelů digitálních identit přinejmenším naznačuje, že tyto subjekty budou uchovávat osobní údaje uživatelů.

Zpráva „Sociální dopady metaversa“ dále uvádí, že při sestavování týmů Metaversa a vytváření hardwaru, softwaru a setkání v Metaversu je nutné upřednostňovat rozmanitost, rovnost a inkluzi na různých úrovních.

Zatímco rozmanitost, rovnost a inkluze jsou často formulovány jako principy podporující spravedlnost a otevřenost, takové iniciativy se často zvrhnou v situace, kdy korporace zavádějí libovolné kvóty napříč svými provozy a rázně umlčují všechny nesouhlasné hlasy, které tyto mandáty kritizují.

WEF nejenže propaguje bezútěšnou vizi Metaversa charakterizovanou přísnou kontrolou projevů a chování, povinnou digitální identifikací a prosazováním mandátů DEI (Diversity, Equity, and Inclusion), ale také zrodil vlastní Metaverse známé jako „Global Collaboration Village.“ Na tomto projektu spolupracují společnosti Accenture a Microsoft.

Global Collaboration Village je koncipována jako „inkluzivní a odpovědná“ iniciativa, jejímž hlavním cílem je posílení trvalé spolupráce veřejného a soukromého sektoru a posílení globální spolupráce.

Mezi partnery, kteří se na této iniciativě podílejí, patří společnost Infosys, kterou spoluzaložil architekt stojící za indickým digitálním identifikačním systémem a která je úzce spjata s loutkou, jež v současnosti zastává funkci britského premiéra, Mezinárodní měnový fond, který se aktivně podílí na vývoji globální platformy digitální měny centrální banky (CBDC) a podporuje potenciál CBDC kontrolovat nákupní zvyklosti lidí, Rozvojový program OSN, nevládní organizace, akademické instituce, různé země a dokonce i Interpol.

Představa, že WEF přebírá kontrolu nad Metaversem, je sice znepokojivá, ale situace se stává ještě znepokojivější, když si uvědomíme, že organizace předpokládá, že Metaverse pronikne do mnoha klíčových odvětví společnosti.

Výhled WEF zahrnuje celou řadu oblastí, v nichž se má Metaverse prolínat, včetně bankovnictví a kapitálových trhů, řízení podniků, finančních a měnových systémů, budoucnosti spotřeby, globálního řízení, zdraví a zdravotní péče, řízení internetu, spravedlnosti a práva, duševního zdraví, připravenosti na pandemie a reakce na ně a digitální transformace podnikání.

Navzdory svým aspiracím na řízení Metaversa se WEF zásadně liší od demokraticky zvolených vlád. Schwab spolu se svými mecenáši a voliči WEF zastává pozice, které nepodléhají volbám ani možnosti, že by je veřejnost přehlasovala.

Běžní občané se navíc ocitají bez možnosti ovlivňovat regulace, které WEF hodlá Metaverzu vnutit, což vede k potlačování hlasů prosazujících svobodu.

Místo toho vlivné subjekty a jednotlivci z členské sféry WEF prosazují digitální budoucnost plnou autoritářství, v níž jsou umlčovány nežádoucí projevy a zaváděn univerzální systém digitální identifikace.

Pokud by se vize WEF naplnila – rozsáhle kontrolovaný Metaverse prostupující téměř všemi aspekty společnosti -, nevolený WEF by naplnil proroctví, které Schwab nastínil ve své přednášce o světovém vládnutí v roce 2022: WEF by určitým způsobem ovládl svět prostřednictvím své role v řízení Metaverse.

Prosím, lajkujte, sdílejte a přihlaste se k odběru tohoto kanálu, abychom mohli pokračovat ve sdílení zpráv, kterých se mainstream neodvažuje dotknout. Zůstaňte silní. Tento boj vyhrajeme.

Zdroj

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
zdenio
Host
zdenio
8 měsíců před

Tohoto pablba nám byl čert dlužnej.

1
0
Would love your thoughts, please comment.x