Arcibiskup Vigano varuje americký lid

Carlo Maria Viganò

Arcibiskup Carlo Maria Viganò je v hierarchii katolické církve pozoruhodným novátorem. V roce 2016 odešel do důchodu jako papežský nuncius ve Spojených státech a odhalil to, co považuje za velké skandály ve své církvi.

Carlo Maria Viganò

Arcibiskup vydal vánoční dopis Spojeným státům, v němž neobvykle otevřeně hovoří o tom, co považuje za spiknutí, které stojí v pozadí pandemie COVID-19.

DRAZÍ AMERIČANÉ, DRAZÍ PŘÁTELÉ, již dva roky probíhá po celém světě globální převrat, který již delší dobu plánuje elitní skupina spiklenců zotročených zájmy mezinárodních finančních kruhů. Tento převrat byl umožněn mimořádnou pandemií, která je založena na předpokladu viru, jehož úmrtnost je téměř analogická úmrtnosti jakéhokoli jiného viru sezónní chřipky, na delegitimizaci a zákazu účinné léčby a na distribuci experimentálního genového séra, které je zjevně neúčinné a které s sebou také zjevně nese nebezpečí závažných, a dokonce smrtelných vedlejších účinků. Všichni víme, jak velkou měrou přispěla mainstreamová média k podpoře šíleného pandemického narativu, jaké zájmy jsou v sázce a jaké jsou cíle těchto mocenských skupin: snížit světovou populaci, způsobit, aby ti, kdo přežijí, byli chronicky nemocní, a zavést formy kontroly, které porušují základní práva a přirozené svobody občanů. A přesto se dva roky po začátku této groteskní frašky, která si vyžádala více obětí než válka a zničila sociální strukturu, národní ekonomiky i samotné základy právního státu, na politice národů a jejich reakci na takzvanou pandemii nic nezměnilo.

V loňském roce, kdy mnozí ještě nechápali závažnost hrozícího nebezpečí, jsem byl mezi prvními, kdo tento převrat odsoudil, a okamžitě jsem byl označen za konspiračního teoretika. Dnes stále více lidí otevírá oči a začíná chápat, že mimořádná pandemie a „ekologická nouze“ jsou součástí zločinného plánu, který zosnovalo Světové ekonomické fórum, OSN, WHO a plejáda organizací a nadací, které jsou ideologicky charakterizovány jako jasně protilidské a – to je třeba říci jasně – protikřesťanské.

Jedním z prvků, které jednoznačně potvrzují zločinnou povahu Velkého resetu, je dokonalá synchronizace jednání všech národů, která svědčí o existenci jednotného scénáře pod jednotným vedením. A je znepokojivé sledovat, jak nedostatečná léčba, záměrně chybná léčba, která byla podávána s cílem způsobit další úmrtí, rozhodnutí o zavedení lockdownů a masek, spiklenecké mlčení o nežádoucích účincích takzvaných „vakcín,“ které jsou ve skutečnosti genovými séry, a neustálé opakování zaviněných chyb, to vše bylo možné díky spoluúčasti těch, kteří vládnou, a institucí. Političtí a náboženští představitelé, zástupci lidu, vědci a lékaři, novináři a pracovníci médií doslova zradili svůj lid, své zákony, ústavu a nejzákladnější etické principy.

Volební podvod v prezidentských volbách 2020 proti prezidentu Trumpovi se ukázal jako organická součást této globální operace, protože k zavedení nelegitimních omezení v rozporu s právními zásadami bylo nutné mít možnost využít amerického prezidenta, který by podpořil psychopandemii a podpořil její narativ. Demokratická strana, součást Deep State, plní svůj úkol jako komplic systému, stejně jako Deep Church nachází v Bergogliovi svého propagandistu. Nedávná rozhodnutí Nejvyššího soudu a samostatná akce některých amerických států – kde byla povinnost očkování prohlášena za protiústavní – nám dávají naději, že se tento zločinný plán může zhroutit a že odpovědní budou identifikováni a souzeni: jak v Americe, tak v celém světě.

Jak je možné, že došlo k takové zradě? Jak se stalo, že nás ti, kdo nám vládnou, považují za nepřátele, a to nikoliv proto, aby podpořili společné dobro, ale aby nakrmili pekelnou mašinérii smrti a otroctví?

Odpověď je nyní jasná: na celém světě jsme ve jménu zvráceného pojetí svobody postupně vymazali Boha ze společnosti a zákonů.Popřeli jsme, že existuje věčný a transcendentní princip, platný pro všechny lidi všech dob, kterému se musí přizpůsobovat zákony států. Tento absolutní princip jsme nahradili svévolí jednotlivců, zásadou, že každý je sám sobě zákonodárcem. Ve jménu této šílené svobody – která je licencí a libovůlí – jsme dovolili porušovat Boží zákon a zákon přírody, čímž jsme legitimizovali zabíjení dětí v lůně matky, a to až do okamžiku narození; zabíjení nemocných a starých lidí na nemocničních odděleních; ničení přirozené rodiny a manželství; uznali jsme práva na neřest a hřích, přičemž jsme upřednostnili úchylky jednotlivců před dobrem společnosti. Stručně řečeno, rozvrátili jsme celý morální řád, který tvoří nezbytný základ zákonů a společenského života národa. Již ve 4. století př. n. l. napsal Platón tyto věci ve svém posledním díle Zákony a příčinu athénské politické krize identifikoval právě v narušení božského řádu – kosmu – mezi těmito věčnými principy a lidskými zákony.

Tyto přirozené morální zásady řecko-římského světa našly své naplnění v křesťanství, které vybudovalo západní civilizaci tím, že jim dalo nadpřirozený impuls. Křesťanství je nejsilnější obranou proti nespravedlnosti, nejsilnější garniturou proti útlaku mocných nad slabými, násilníků nad pokojnými a zlých nad dobrými, protože křesťanská morálka činí každého z nás odpovědným Bohu a bližnímu za své činy, a to jako občana i jako vládce. Boží Syn, jehož Narození budeme za několik dní slavit, se vtělil v čase a v dějinách, aby zacelil dávnou ránu a milostí obnovil řád porušený neposlušností. Jeho sociální Království bylo generujícím principem ordo Christianus, proti němuž již dvě století zednářství zuřivě bojuje: protože revoluce, kterou prosazuje, je chaos; je to nepořádek; je to pekelná vzpoura proti Božímu řádu, aby nastolovala Satanovu tyranii.

Nyní, když vidíme, co se kolem nás děje, chápeme, jak lživé byly sliby pokroku a svobody těch, kdo zničili křesťanskou společnost, a jak klamná byla vyhlídka na novou babylonskou věž, postavenou nejen bez ohledu na Boha, ale dokonce v přímém rozporu s ním. Pekelná výzva nepřítele se v nezměněné podobě opakuje po staletí, ale je odsouzena k neúprosnému nezdaru. Za tímto tisíciletým spiknutím stojí stále stejný protivník a jediné, co se mění, jsou konkrétní jednotlivci, kteří s ním spolupracují.

Milí američtí bratři a sestry! Drazí vlastenci, toto je rozhodující okamžik pro budoucnost Spojených států amerických a celého lidstva. Ale pandemická nouze, fraška globálního oteplování a zelené ekonomiky a ekonomická krize záměrně vyvolaná Velkým resetem za spoluúčasti Deep State jsou jen důsledkem mnohem závažnějšího problému a je nezbytné mu do hloubky porozumět, chceme-li ho porazit. Tento problém je v podstatě morální, ba přímo náboženský. Musíme vrátit Boha na první místo nejen v našem osobním životě, ale také v životě naší společnosti. Musíme vrátit našemu Pánu Ježíši Kristu korunu, kterou mu revoluce vyrvala, a aby se tak stalo, je nutné opravdové a hluboké obrácení jednotlivců i společnosti. Je totiž naprosto nemožné doufat v konec této globální tyranie, pokud budeme i nadále odstraňovat z Kristova království národy, které Mu patří a musí patřit. Z tohoto důvodu nabývá hnutí za zrušení rozsudku Roe v. Wade také velmi důležitého významu, neboť respekt k posvátnosti nenarozeného života musí být posvěcen pozitivním právem, má-li být zrcadlem Věčného zákona.

Toužíte po spravedlnosti, a to je oprávněná a dobrá touha. „Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti,“ říká Pán (Mt 5,6). Tato Spravedlnost však musí vycházet z vědomí, že jde o duchovní boj, v němž je třeba bez dvojsmyslů a kompromisů zaujmout stranu, držet se transcendentních a věčných odkazů, které zahlédli i pohanští filozofové a které našly naplnění ve Zjevení Božího Syna, Božského Mistra.

Moje výzva k Antiglobalistické alianci – kterou dnes obnovuji – má za cíl právě vytvořit hnutí morální a duchovní obrody, které bude inspirovat občanské, sociální a politické akce těch, kteří nechtějí být zotročeni jako otroci Nového světového řádu. Hnutí, které na národní a místní úrovni bude schopno najít způsob, jak se postavit Velkému resetu, a které bude koordinovat odsouzení puče, jenž právě probíhá. Protože při vědomí toho, kdo je náš protivník a jaké jsou jeho cíle a záměry, můžeme narušit zločinné akce, které hodlá uskutečnit, a donutit ho k ústupu. V tomto ohledu musí být odpor proti pandemické frašce a povinnosti očkování ze strany každého z vás rozhodný a odvážný.

Vaše dílo proto musí být dílem pravdy, které odhalí lži a podvody Nového světového řádu a jeho protilidské a protikřesťanské matrice. A v tom jsou to především laici a všichni lidé dobré vůle – každý v té profesní a občanské roli, kterou zastává -, kdo se musí koordinovat a organizovat, aby společně kladli rozhodný, ale pokojný odpor, a tak nelegitimizovali jeho násilné potlačování těmi, kdo dnes drží moc.

Buďte hrdí na svou identitu amerických vlastenců a na víru, která musí oživovat váš život. Nedovolte nikomu, aby ve vás vyvolával pocit méněcennosti jen proto, že milujete svou vlast, že jste poctiví v práci, že chcete chránit svou rodinu a vychovávat své děti ke zdravým hodnotám, že si vážíte starších lidí, že chráníte život od početí až do jeho přirozeného konce. Nenechte se zastrašit ani svést těmi, kdo propagují dystopický svět, v němž vám bezejmenná moc vnucuje pohrdání Božím zákonem, předkládá hřích a neřesti jako dovolené a žádoucí, pohrdá spravedlností a morálkou, ničí přirozenou rodinu a podporuje nejhorší zvrácenosti, plánuje smrt bezbranných a slabých tvorů a zneužívá lidstvo pro svůj vlastní zisk nebo pro zachování moci.

Buďte důstojnými dědici velkého arcibiskupa Fultona Sheena a nenásledujte ty ze svých pastýřů, kteří se zpronevěřili mandátu, který dostali od našeho Pána, kteří vám ukládají nespravedlivé příkazy nebo kteří mlčí před důkazy neslýchaného zločinu proti Bohu a lidstvu.

Kéž tyto svaté Vánoce osvítí vaši mysl a roznítí vaše srdce před Králem, který leží v jeslích. A stejně jako se sbory andělů a poklona mudrců spojily s prostou adorací pastýřů, tak i vaše dnešní odhodlání k morální obrodě Spojených států amerických – jednoho národa pod Bohem – bude mít požehnání našeho Pána a shromáždí kolem vás ty, kteří vám vládnou. Amen.

Ať vám Bůh žehná a ať Bůh žehná Spojeným státům americkým.

Carlo Maria Viganò, arcibiskup, 18. prosince 2021

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x