Vesmír jako hologram – všechno je jinak

Od doby fyzika-mystika Fritjofa Capry, který hledal spojitosti mezi fyzikou a taoismem nebo buddhismem už před 40 lety, nás těžko fyzikové s něčím překvapí. Ne že by se o to nesnažili, to ano. Zkoušejí to třeba s teorií strun, multidimenzionálními vesmíry, vesmírem, který je současně konečný a nekonečný nebo usilovně pátrají po „božské částici“. To se dá vydržet, ale když přijdou s tím, že vesmír je hologram, zaskočí to i fandu filmu Matrix. A že jich je hodně. V různých diskusích na alternativních stránkách se to matrixem jenom hemží.

Co si však s tím máme počít v reálném světě? Je hezké si myslet, že vše je iluze, ale z toho nás rychle vyléčí, když bouchneme hlavou do zdi. Pořád to bolí. Jak to tedy vlastně je s tím matrixem a hologramem?

Gravitační vlny černých hvězd
Poslední vědec, který oživil teorii, že vesmír je hologram, byl v roce 2009 astronom a fyzik Craig Hogen. Stalo se to takto, vědci na celém světě hledají „gravitační vlny“, které předpověděl už Albert Einstein. Jde o hypotetické oscilace sítě samotného časoprostoru, způsobené pohybem velice hmotných objektů o extrémních hustotách, jako např. neutronových hvězd nebo černých děr. Tyto gravitační vlny dosud nikdo nezachytil. V německé laboratoři GEO600 vědce při hledání vln rušil zvláštní, nevysvětlitelný šum. S vysvětlením přišel právě Hogen: „S detektorem GEO600 lomcují mikroskopické kvantové záškuby časoprostoru.“ Podle něj zařízení narazilo na samé hranice časoprostoru, fundamentální omezení daná jeho kvantovou podstatou, kterým se nelze nijak vyhnout. Časoprostor se přestává chovat jako spojité kontinuum, tak jak jej popsal Einstein, ale jeho struktura začíná být „zrnitá“. A z toho může plynout, že žijeme v gigantickém kosmickém hologramu.

Gigantický hologram
Hologram je způsob záznamu obrazu, který nám umožňuje na dvourozměrné ploše zachytit trojrozměrnou podobu zobrazovaného objektu. Zjednodušeně řečeno: i na plochém “papíře” můžete zobrazit lidský obličej, který bude dokonale plastický.

Trojrozměrnost takového obrazu není jedinou pozoruhodnou vlastností hologramu. Jestliže je například hologram člověka rozdělen na dvě poloviny a osvětlen laserem, každá polovina bude stále obsahovat celý obraz člověka. Na rozdíl od normální fotografie každá část hologramu obsahuje veškeré informace o celém obrazu.

S nápadem, že by vesmír mohl fungovat jako hologram, přišli již na počátku 90. let 20. století teoretik Leonard Susskind a laureát Nobelovy ceny Gerard ‘t Hooft. Veškerá trojrozměrná informace z vnitřku černé díry by mohla být zaznamenána na jejím dvojrozměrném povrchu, což připomíná princip hologramu. Právě toho si v roce 1990 všimli Susskind a Hooft.

Neobvyklý počáteční nápad nakonec oba vědce dovedl až k myšlence, podle které by mohla být veškerá informace obsažená v našem vesmíru (tedy všechny děje, které se v něm odehrávají) zakódována na dvoudimenzionálním povrchu hypotetické koule obklopující vesmír.

Hledání důkazů
Tuto hypotézu se snaží dokázat Craig Hogan. Podle něj holografický princip a jeho aplikace na celý vesmír zásadně mění naše představy o povaze časoprostoru. Vychází přitom z poměrně jednoduché analogie. Předpokládá, že imaginární povrch vesmíru by měly tvořit elementární plošky, jakési kosmické pixely (nejmenší jednotka digitální grafiky), obsahující vždy jen jeden bit informace.

Pokud má vesmír fungovat opravdu jako hologram, pak v jeho objemu musí ke každému dvourozměrnému pixelu existovat jeho třídimenzionální protějšek, krychle elementární velikosti, tedy cosi jako základní stavební kámen prostoru.

Kdybychom si opět vypůjčili termín z výpočetní techniky, můžeme těmto kostičkám říkat kosmické voxely. Zjednodušeně řečeno nejmenší jednotky časoprostoru by bylo možné měřit přes holografickou “projekci“ do reálného prostoru, např. zmíněným detektorem GEO 600.

Craig Hogan se domnívá, že příčinou vesmírného šumu by mohly být elementární kvantové vibrace časoprostoru. To by znamenalo, že se náš vesmír chová jako hologram. Ale pozor, je to stále jen hypotéza. Sám Hogan je ale opatrný a netvrdí, že by dospěl k nějakému definitivnímu důkazu.

Vesmír je propojen
V roce 1982 na univerzitě v Paříži provedl výzkumný tým vedený fyzikem Alainem Aspectem experiment, který by se mohl stát jedním z nejvýznamnějších experimentů 20. století. Aspect a jeho tým přišli na to, že za jistých okolností jsou subatomární částice schopny okamžitě komunikovat mezi sebou navzájem, a to bez ohledu na vzdálenost. Je lhostejné, zda je od sebe dělí 10 centimetrů nebo 10 miliard kilometrů.

Jako by si každá částice uvědomovala, co dělají ty ostatní. Problémem této hypotézy je porušení Einsteinova postulátu, podle něhož se žádná informace nemůže šířit rychleji, než jaká je absolutní rychlost, tedy rychlost světla ve vakuu. Pohyb přesahující rychlost světla by měl mít stejné důsledky, jako kdyby překonal časovou bariéru.

Objektivní realita neexistuje?
Jeden z předních teoretických fyziků David Bohm se na základě Aspectova objevu domníval, že objektivní realita neexistuje, zdání kompaktního vesmíru je v podstatě pouhým přeludem – nezměrným a přitom detailním hologramem. Bohm věřil, že příčina vzájemné interakce mezi různě vzdálenými subatomárními částicemi nespočívá v jakémsi záhadném transferu signálů mezi nimi, ale ve faktu, že jejich oddělenost je iluzí. Dále argumentoval názorem, že od určité hlubší úrovně reality přestávají být částice individuálními entitami a zastupují spíše svou jednotnou podstatu.

Z tohoto hlediska se na své hlubší úrovni realita stává typem superhologramu, ve kterém minulost, přítomnost a budoucnost existují současně. Tento superhologram jakožto matrice (matrix) umožňuje vznik a existenci všeho ve vesmíru a obsahuje všechny subatomární částice, jak ty, které byly, tak i ty, které teprve budou. Je zdrojem každého hmotného nebo energetického stvoření: kapky vody, kopretiny, mravence, velryby, hvězdokupy nebo paprsků gamma.

Mozek jako hologram
Tím to ale nekončí. Teorie hologramu se velmi líbí i badatelům jiných vědních oborů. Například neurofyziolog Karl Pribram, Američan českého původu dospěl nezávisle k přesvědčení o holografické podstatě reality. Stalo se to, když zkoumal, kde je v mozku uložena paměť a vzpomínky. Po desetiletí trvajících výzkumech konstatoval, že paměť není omezena na určitou oblast, ale je rozptýlena po celém mozku.

V roce 1960 se Pribram seznámil s holografickým modelem a uvědomil si, že objevil vysvětlení, které vědci tak usilovně hledali. Pribram se domnívá, že vzpomínky nejsou zakódovány v neuronech, nýbrž ve vzorcích nervových impulsů, které létají mozkem stejně, jako světlo laseru interferuje celou plochu filmu, na němž je uložen holografický obraz.

Nejde přitom jenom o paměť, ale také o to, jak mozek transformuje nekonečný příval frekvencí, které přijímá smysly do konkrétní podoby světa tak, jak ho známe. Pribram je přesvědčen o tom, že mozek se chová jako čočka a na holografickém základě matematicky konvertuje frekvence, které přijímá smysly a přenáší je do našeho vnitřního světa vnímání.

Iluzorní realita
K ještě překvapivějšímu výsledku se dostaneme, když propojíme Pribramův holografický model mozku s teorií Davida Bohma. Pokud je hmatatelný svět jenom druhotnou skutečností, tedy pokud je vesmír hologramem frekvencí, co nám pak zůstane z tzv. objektivní reality? Zdá se, že přestane existovat. Jak už východní náboženství dlouho avizují, materiální svět je jenom iluze. V tomto případě bychom my lidé byli pouhými “přijímači” v moři frekvencí. A „naše“ realita je jen jednou z mnoha variant, kterou lze v rámci vesmírného superhologramu manifestovat.

Stanislav Grof – od LSD k minulým životům
Také Čechoameričan psycholog Stanislav Grof vítá holografické paradigma. Protože mu vysvětluje mnoho záhadných fenoménů, které pozoroval během celoživotního výzkumu u lidí během změněných stavů vědomí. V roce 1950, když vedl výzkum LSD, se Grof setkal s pacientkou, která se nečekaně dostala do stavu, kdy se ztotožnila s prehistorickým plazem. V průběhu vize nejen že začala přesně líčit veškeré pocity, jako by byla opravdu plazem, ale dokonce podrobně popsala i jednotlivé části samčí anatomie. Grofa překvapilo, že ačkoli žena neměla žádné odpovídající biologické znalosti, z pozdějšího rozhovoru se zoologem zjistil, že žena popisovala skutečnost.

Grof měl také pacienty, kteří působili dojmem, jako by pronikli do jakéhosi druhu kolektivního nebo rasového nevědomí. Lidé s nízkým nebo žádným vzděláním náhle poskytovali detailní popis pohřebních praktik z dob staroperského náboženského reformátora Zarathustry a scény z hinduistické mytologie.

Lidská mysl je propojena s univerzem
Psycholog si postupně uvědomil, že příležitostné pronikání mysli do labyrintu světa a zažívání transpersonálních zkušeností nemusí být vůbec záhadné. Základním východiskem pro pochopení je předpoklad, že mysl je součástí kontinua, labyrintu propojujícího nejenom všechny mysli, které existují nebo existovaly, ale i všechny atomy, organismy a oblasti nacházející se v časoprostoru. Dostáváme se tak velmi blízko k teorii reinkarnace nebo akášického pole.

Sám Grof o svých poznatcích – narušujících základní domněnky materiální vědy – uvádí: „Přinášejí sebou zdánlivě absurdní možnosti, že všechny fyzické hranice jsou relativní, že spojení ve vesmíru nemusí být jen místní, že jsme schopni komunikovat dosud neznámými způsoby a cestami, že paměť nemá nutně hmotnou podstatu, že čas není lineární, a také možnost, že vědomí je ve spojení se všemi živými organismy, a dokonce i neživými látkami.“

A také se hlásí k akáše: „Výsledky zkoumání holotropních stavů naznačují, že duše každého člověka má aspoň potenciální přístup ke všem informacím uloženým v akášickém poli.“

Ervin Lászlo a akáša
V sanskrtu znamená akáša éter (jas, žár). Pro staré Indy to byl základní, všeprostupující element. Věřili, že vše, co se děje, je uloženo v akášické kronice. Ze současníků zastává tuto teorii filosof a vědec Ervin Laszlo, autor knihy Věda a akášické pole. Objevy ve vakuové fyzice ukazují, že akášické pole je reálné. Toto pole je mořem jemných fluktuujících energií, z nichž vznikají atomy a galaxie, hvězdy a planety, živé organismy a dokonce i vědomí. Akášické pole je konstantní a věčnou pamětí vesmíru. Obsahuje záznamy všeho, co se kdy stalo na Zemi a v kosmu a spojuje to se vším, co se teprve stane, říká E. Laszlo.

A co z toho ještě plyne
Keith Floyd, psycholog z Virginie, vystoupil s tvrzením, že pokud je „tvrdá“ realita jen holografickou iluzí, nemůže být i nadále platné tvrzení, že mozek produkuje vědomí. Spíše je to vědomí, které vytváří zdání mozku – stejně tak jako těla a všeho, co se nachází kolem něj a co interpretujeme jako fyzický svět.

Z představy holografické projekce fyzikální struktury našeho těla je zřejmé, že každý z nás je zodpovědný za své zdraví více, než dosavadní lékařské vědomosti připouštějí. To, co nyní považujeme za zázračné uzdravení z nemoci, může být vlastně jen změnou ve vědomí, jež se následně projeví ve změně hologramu těla. Stejně je třeba přistupovat k léčebným technikám, jakou je vizualizace, která může přinášet úspěšné výsledky, neboť na holografické úrovni jsou myšlenkové obrazy stejně tak reálné jako “realita” sama.

Dokonce i mysteriózní vize a zkušenosti s příměsí “nadpřirozených” skutečností lze na základě holografického paradigmatu vysvětlit. Z teorie plyne, že to, co vnímáme jako realitu, je jenom plátno, na něž můžeme kreslit jakékoliv obrazy. Všechno je možné a zázraky neexistují.

Všechno v našem lidském světě je dané pouze našimi schopnostmi programovat realitu, podobně jako je tomu ve snu.
Hned mi v té souvislosti naskakuje Zákon přitažlivosti a film Tajemství. Z hologramové teorie hlavně plyne: Realitu si tvoříme sami. Zkusme to.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x